Ostoja, 850m

Ostoja, 850m

257 000,00 złCena

Oferujemy do sprzedaży atrakcyjne działki budowlane z planem zagospodarowania przestrzennego.
Znakomita lokalizacja –  Przylep, w sąsiedztwie granic administracyjnych Szczecina – Gumieniec. Dojazd drogą  Szczecin – Stobno, stanowiącą przedłużenie ul. Okulickiego.

Przystanek autobusu miejskiego  ( 100-200 m)
Szkoła publiczna ( od 2020 roku ) – 900m
Granica administracyjna Szczecina ( Gumieńce)  ok. 750 m.
Dojazd do centrum ( pl. Kościuszki): ok 10 minut
Sąsiedztwo urokliwego  jeziora – możliwość  bezpośredniego dostępu dla  właścicieli niektórych z sąsiadujących działek.

Forma władania:  własność.

Wielkość  działek i możliwości zabudowy:
Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewiduje się:

Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Minimalna powierzchnia działek: 850 m2 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,
minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 70%,
maksymalna wysokość zabudowy:
dla zabudowy mieszkaniowej: 10,5 m,
dla zabudowy garażowej i gospodarczej: 7,0 m
 

Forma architektoniczna zabudowy:
zabudowa wolnostojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 0,6 m,
zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym;
szerokość elewacji frontowej do 18,0 m,
kształt bryły budynku: horyzontalny,
rzut nowych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand,
otwory okienne i drzwiowe: prostokątne,
dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów,
kształt dachu stromy. 

Parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie.
 

Media- uzbrojenie terenu – zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia zlokalizowane w terenie 15.KDW.

Do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych i lokalnych rozwiązań poprzez zastosowanie zbiorników bezodpływowych.

Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych (gromadzenie i przetrzymywanie) i ich wykorzystanie do celów własnych
Są to najważniejsze zapisy zawarte w części szczegółowej i ogólnej planu zagospodarowania przestrzennego.  Dzięki takim zapisom macie Państwo pewność, że w przyszłości w sąsiedztwie nie powstanie żaden obiekt mogący negatywnie wpływać na jakość życia mieszkańców i  wartość swojej nieruchomości.

Lokalizacja w planie – obszar elementarny: 8 MN, 10 MN

Image_edited.png